Nasza strona używa plików cookies. Jeśli chcesz możesz w każdej chwili wyłączyc je w opcjach swojej przeglądarki. OK, zamknij pasek lub dowiedz się więcej »

     PROSAT                                    Grzejniki KORAD                                                                                       

 

 

 

  Strona g³ówna
  Budowa grzejnika
 Jak dobraæ grzejnik ?
 Typy grzejników
Akcesoria
Cennik
Kontakt

                            zamów

 

KORAD

 

Grzejniki KORAD produkowane s¹ na S³owacji w Koszycach. Ich nazwa to po³¹czenie dwóch s³ów, tj. Kosicky Radiator

Grzejniki KORAD ju¿ w latach szeœædziesi¹tych rozpoczê³y erê grzejników p³ytowych w Polsce.

Grzejniki KORAD produkowane s¹ na automatycznych liniach spawalniczych renomowanej szwajcarskiej firmy SCHLATTER.

Ci¹gle podnoszenie re¿imów technologicznych i jakoœci wyrobu zaowocowa³o uzyskaniem przez producenta ju¿ w roku 1994 certyfikatu jakoœci ISO 9001.

Pomimo, ¿e w tak pozornie nieskomplikowanym wyrobie jak grzejnik p³ytowy- nie mo¿na ju¿ wprowadzaæ ¿adnych wielkich zmian, producent na bie¿¹co wprowadza pewne modyfikacje staraj¹c siê u³atwiæ ¿ycie instalatorowi i konsumentowi (np. zmodyfikowano konstrukcjê os³on górnych i bocznych czyni¹c je odporniejszymi na udary mechaniczne, zmieniono sposób pakowania wyrobu, dziêki czemu unika siê zarysowañ pow³oki lakierniczej w czasie transportu i monta¿u )

 

Zapraszamy równie¿ serdecznie do naszego sklepu internetowego

 

 

 

Home  Budowa grzejnika  Jak dobraæ grzejnik ?  Typy grzejników Akcesoria Cennik  Kontakt  listCookies i Polityka prywatności